O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Ćwiczenia do rozdziału 7.

W Rozdział 7. tej książki szczegółowo omówiliśmy siedem rodzajów relacji. Ćwiczenia prezentowane w niniejszym rozdziale będą w znacznej mierze bazowały na implementacji wszystkich encji, o których wspomniano w Rozdział 7. Dowiemy się, jak w praktyce można tworzyć zarówno te encje, jak i łączące je relacje oraz jak narzędzie Hibernate automatycznie generuje odpowiedni schemat bazy danych. Sprawdzimy też, jak propagacja kaskadowa i leniwe ładowanie wpływa na funkcjonowanie naszych aplikacji.

Ćwiczenie 7.1. Propagacja kaskadowa

W niniejszym ćwiczeniu przeanalizujemy wpływ propagacji kaskadowej na funkcjonowanie metod związanych z cyklem życia menadżera encji. Przykłady prezentowane w dalszej części tego podrozdziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required