O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 28. Ćwiczenia do rozdziału 9.

W Rozdział 9. wprowadzono zarówno interfejs javax.persistence.Query, jak i podstawy języka zapytań EJB QL. W ćwiczeniach prezentowanych w niniejszym rozdziale przeanalizujemy interfejs Query API oraz przykłady najważniejszych konstrukcji języka EJB QL.

Ćwiczenie 9.1. Interfejs Query i podstawy języka zapytań EJB QL

Niniejsze ćwiczenie składa się z wielu przykładowych programów opracowanych z myślą o prezentacji praktycznych aspektów funkcjonowania interfejsu Query API i języka zapytań EJB QL. Ponieważ wszystkie te programy mogą działać poza serwerem aplikacji, nie musimy korzystać z serwera JBoss.

Inicjalizacja bazy danych

Prezentowane rozwiązania mają postać autonomicznych aplikacji Javy wykorzystujących mechanizmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required