O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 30. Ćwiczenia do rozdziału 11.

W tym rozdziale przeanalizujemy ćwiczenia ilustrujące zagadnienia, które wprowadzono w Rozdział 11. pierwszej części książki.

Ćwiczenie 11.1. Wywołania zwrotne

W tym ćwiczeniu będziemy się posługiwali przykładem komponentu EJB ProcessPayment opisanego w Rozdział 11. Kod tego bezstanowego komponentu sesyjnego skopiowano z Rozdział 11. bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Na potrzeby tego ćwiczenia zaimplementowano też kilka dodatkowych klas Javy.

Uruchomienie serwera JBoss

Jeśli dysponujemy już działającym serwerem aplikacji JBoss, nie ma powodu, by uruchamiać go ponownie. W przeciwnym razie powinniśmy postępować według zaleceń zawartych w Rozdział 22.

Inicjalizacja bazy danych

Tabele bazy danych zostaną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required