O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 31. Ćwiczenia do rozdziału 12.

Ćwiczenie 12.1. Komponent sterowany komunikatami

W tym ćwiczeniu skonstruujemy ten sam komponent sterowany komunikatami, nazwany ReservationProcessor, który opisano w Rozdział 12. Komponent ReservationProcessor pełni tę samą funkcję co komponent EJB TravelAgent, tyle że otrzymuje żądania rezerwacji za pośrednictwem kolejki usługi JMS (zamiast synchronicznego interfejsu zdalnego).

Aby przetestować wspomniany komponent sterowany komunikatami, nasza nowa aplikacja kliencka dokona wielu rezerwacji w trybie przetwarzania wsadowego (z wykorzystaniem kolejki JMS związanej z tym komponentem). Druga aplikacja kliencka będzie nasłuchiwała innej kolejki, od której będzie otrzymywała komunikaty potwierdzające rezerwacje. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required