O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Komponenty Java w magistrali ESB

Magistrala ESB to pojęcie niezależne od platformy. Teoretycznie może ona zostać zaimplementowana bez użycia kodu Java. Jednakże dobra magistrala ESB powinna korzystać z komponentów Java, ponieważ technologia oparta na języku Java jest powszechnie używana w wielu działach informatycznych.

Choć magistrala ESB nie jest implementowana ponad serwerem aplikacji, integruje się z nim bardzo ładnie. W Rozdział 11. zilustrowano praktyczne wykorzystanie magistrali ESB, która umożliwia asynchroniczną, luźno powiązaną integrację z serwerem aplikacji w środowisku portalu. Magistrala ESB może korzystać z wielu technologii tworzących rodzinę specyfikacji J2EE i J2SE, takich jak: JMS, JCA, EJB, JSP, JAAS, SAAJ, JSSE, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required