O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie efektów dźwiękowych do przycisków

Dźwięki pozwalają na wzbogacenie nawigacji, dzięki czemu interakcja staje się bardziej rzeczywista. Z Rozdział 11 — dowiedziałeś się, czym są symbole przycisków. Powinieneś wiedzieć, że przyciski zawierają cztery klatki, z czego trzy odpowiadają za wygląd w poszczególnych stanach. Klatki Over i Down przycisków nawigacyjnych pokazu slajdów są doskonałym miejscem na umieszczenie dźwięków typu Zdarzenie, które będą odtwarzane po najechaniu wskaźnikiem myszy (stan Over) i kliknięciu przyciskiem myszy (stan Down).

Umieszczanie dźwięków typu Zdarzenie w klatkach przycisku

Dźwięki typu Zdarzenie są odtwarzane niezależnie od osi czasu i muszą być w całości pobrane przed ich uruchomieniem. Najlepszym przykładem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required