O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rzut oka na panel Biblioteka

Każdy dokument Flasha zawiera własną bibliotekę przechowującą symbole i zestawy elementów; są tu umieszczane także wszelkie obrazki, dźwięki i klipy wideo zaimportowane do dokumentu Flasha. Zawartość biblioteki jest wyświetlana i zarządzana w panelu Biblioteka. Panel ten jest doskonałym narzędziem organizującym elementy i umożliwia przeglądanie, sortowanie, edytowanie i pobieranie informacji o symbolach. W standardowym układzie przestrzeni roboczej panel Biblioteka jest umieszczony z prawej strony ekranu. Dokładny opis możliwości panelu znajduje się w ramce Funkcje panelu Biblioteka.

Na tym nie kończą się możliwości panelu Biblioteka. Możesz również udostępniać symbole interakcjom skryptów języka ActionScript czy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required