O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie automatycznej animacji ruchu

Aby trochę ożywić ilustrację, dodasz automatyczną animację ruchu, dzięki której ciężarówka przejedzie przez stół montażowy. Automatyczna animacja ruchu pozwala na ustalenie pewnych właściwości, na przykład położenia, a następnie zmienia je przez cały czas trwania animacji. Ponieważ w tej lekcji omawiane jest przede wszystkim rysowanie, temat animacji ruchu nie został szczegółowo przedstawiony. Więcej na ten temat znajdziesz w Rozdział 6.

Zanim utworzysz animację, usuniesz warstwę, na której są umieszczone litery, oraz wyłączysz widoczność linii pomocniczych.

  1. Jeżeli oś czasu nie jest widoczna, w menu Okno zaznacz pozycję Oś czasu.

    Z lewej strony osi czasu widać dwie warstwy zdefiniowane w tym dokumencie: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required