O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Dostęp zdalny

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane w Rozdział 6., Git potrafi przy wciąganiu i wypychaniu zmian korzystać ze zdalnych repozytoriów udostępnianych poprzez różne sieciowe protokoły transportowe. Najpopularniejsze z nich to HTTP(S), SSH i macierzysty protokół wewnętrzny Gita. Protokół dostępu zdalnego może wymagać od użytkownika identyfikacji niezbędnej do przyznania dostępu. Jest to typowe zwłaszcza w przypadku repozytoriów zdalnych akceptujących żądania wypychania zmian i nosi miano „uwierzytelniania”. Owo uwierzytelnianie może odbywać się na różne sposoby, z podaniem nazwy użytkownika i hasła włącznie. Protokół wewnętrzny Gita nie obsługuje uwierzytelniania, repozytoria zdalne są więc zazwyczaj udostępniane przez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required