O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Jak...

Ostatni rozdział składa się z receptur wykonywania rozmaitych typowych i mniej typowych operacji w repozytorium Git. Niektóre z nich były już prezentowane w poprzednich rozdziałach — te zostały tu zebrane w celu łatwiejszego odszukania — niektóre są zupełnie nowe. Pamiętajmy, że co do zasady nie powinniśmy korygować historii zmian już opublikowanych poprzez wypchnięcie ich do repozytorium zewnętrznego. Przykłady odnoszące się do repozytoriów zdalnych używają najbardziej typowego odniesienia origin. Z kolei rew to dowolna nazwa wersji, zgodnie z opisem w Rozdział 8.

...używać centralnego repozytorium?

Załóżmy, że dysponujemy kontem ares na serwerze mars.example.com i chcemy użyć tego serwera do koordynowania swojej własnej pracy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required