Rozdział 10. Grafika dynamiczna

Na test grafiki animowanej Bubblemark wpadłam zupełnie przypadkiem, szukając materiałów do tej książki. Strona ta ma jeden tylko cel — porównać sposób wykonywania tego samego zadania w rożnych strukturach RIA (ang. Rich Internet Application). Na czym polega to zadanie? Animowanie ruchu pewnej liczby kulek — od 1 do 128 — w obszarze określonym ramką.

Testowi poddano dynamiczny HTML (DHTML widoczny na Rysunek 10-1), Silverlight autorstwa Microsoft (zarówno w wersji Common Language Runtime [CLR], jak i JavaScript), animacje Adobe Flash (Flex), Apollo, kilka wariantów Java (włącznie z JavaFX oraz Swing), stare już narzędzie IE-WPF i całkiem nowy, powstały w oparciu o język Python, Cairo. To sporo modelów interfejsu użytkownika, ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.