Rozdział 3. Semantyczny kod HTML

Wpoprzednim rozdziale zapoznałeś się z semantycznymi elementami składni HTML5. Z ich pomocą możesz nadać stronie zrozumiałą, logiczną strukturę, przygotowując ją tym samym na nadejście superzmyślnych przeglądarek, wyszukiwarek internetowych i urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po sieci.

Nie oznacza to, że dowiedziałeś się już wszystkiego o semantyce w nowej wersji języka. W końcu słowo „semantyka” odnosi się do nadawania nowych znaczeń elementom kodu, a jest kilka typów informacji, które można przekazać przy jego użyciu. W Rozdział 2. semantykę zaprezentowano pod kątem konstruowania struktury strony — wszystkich elementów używano do wyjaśnienia znaczenia dużych bloków treści i całych sekcji ...

Get HTML5. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.