O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Aktualizacje, przejścia i ruch

Do tej pory stosowaliśmy wyłącznie statyczne zestawy danych. Jednak w prawdziwym świecie dane zmieniają się z czasem. Warto byłoby dysponować wizualizacją oddającą te zmiany.

W bibliotece D3 za wprowadzanie wszelkich zmian odpowiadają funkcje aktualizujące (ang. update), a poprawki wizualne są wprowadzane przejściami (ang. transition), które — jeśli zajdzie taka potrzeba — wprawią wizualizację w ruch.

Zaczniemy od przygotowania wizualizacji, która korzysta z określonego zestawu danych, a potem zastępuje go zupełnie nowym.

Przeróbki w wykresie słupkowym

Wróćmy do naszego znajomego wykresu słupkowego (Rysunek 9-1).

Rysunek 9-1. Wykres słupkowy w postaci, w jakiej widzieliśmy go ostatnio

Jeśli sprawdzisz kod pliku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required