O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.1. Wyświetlanie komunikatów za pomocą UIAlertView

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz wyświetlić pewne informacje w postaci komunikatu. To może być np. prośba o potwierdzenie operacji, pytanie o nazwę użytkownika i hasło lub po prostu prośba o podanie pewnego tekstu, który następnie będzie mógł zostać wykorzystany w aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj UIAlertView.

Analiza

Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu iOS, niemal na pewno widziałeś już ten komunikat. Przykład pokazuję na Rysunek 2-1.

Komunikat informujący użytkownika o braku połączenia z internetem

Rysunek 2-1. Komunikat informujący użytkownika o braku połączenia z internetem

Najlepszym sposobem inicjalizacji okna komunikatu jest — oczywiście — wykorzystanie odpowiedniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required