O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.5. Implementacja możliwości wyboru wartości z zakresu za pomocą UISlider

Problem

Chcesz umożliwić użytkownikom wybór wartości ze zdefiniowanego zakresu za pomocą łatwego w użyciu oraz intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Rozwiązanie

Użyj klasy UISlider.

Analiza

Suwak widziałeś już wcześniej, jego przykład pokazałem na Rysunek 2-18.

Suwak zmiany poziomu głośności wyświetlony na dole ekranu

Rysunek 2-18. Suwak zmiany poziomu głośności wyświetlony na dole ekranu

W celu utworzenia suwaka trzeba ustanowić obiekt typu UISlider. Przystępujemy więc do pracy i utworzymy suwak, a następnie umieścimy go w kontrolerze widoku. Na początku trzeba wprowadzić pewne zmiany w pliku nagłówkowym kontrolera widoku.

#import <UIKit/UIKit.h> ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required