O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.14. Akceptacja tekstowych danych wejściowych użytkownika wprowadzanych przez UITextField

Problem

Chcesz w interfejsie użytkownika akceptować tekstowe dane wejściowe.

Rozwiązanie

Użyj klasy UITextField.

Analiza

Pole tekstowe jest podobne do etykiety pod tym względem, że mamy w nim możliwość wyświetlania tekstu. Jednak w przeciwieństwie do etykiety pole tekstowe może podczas działania aplikacji pobierać tekst od użytkownika. Na Rysunek 2-44 pokazuję dwa pola tekstowe znajdujące się w sekcji Twitter aplikacji Ustawienia wbudowanej w iPhone.

Pola tekstowe Użytkownik i Hasło pozwalają na wprowadzenie tekstu

Rysunek 2-44. Pola tekstowe Użytkownik i Hasło pozwalają na wprowadzenie tekstu

Podpowiedź

Pole tekstowe pozwala na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required