15.7. Rysowanie prostokątów

Problem

Chcesz mieć możliwość rysowania prostokątów w kontekście graficznym.

Rozwiązanie

Użyj funkcji CGPathAddRect() w celu dodania prostokąta do ścieżki, a następnie narysuj tę ścieżkę w kontekście graficznym.

Analiza

Jak pokazałem w „15.6. Tworzenie ścieżek”, tworzenie i używanie ścieżek jest całkiem łatwym zadaniem. Jedną z funkcji, której można użyć względem ścieżek w Core Graphics, jest CGPathAddRect(); pozwala ona na narysowanie prostokątów jako części ścieżek. Oto przykład użycia wymienionej funkcji.

- (void)drawRect:(CGRect)rect
{
   /* Najpierw tworzymy ścieżkę. Pobieramy po prostu uchwyt do ścieżki. */
   CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable();

   /* To jest obszar ograniczający prostokąt. */ CGRect rectangle = CGRectMake(10.0f, ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.