O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Ustawienia

Twój iPhone to pełnoprawny komputer — no, przynajmniej półprawny. I jak każdy dobry komputer, może być dostosowany do potrzeb użytkownika. Aplikacja Ustawienia, dostępna na ekranie początkowym, jest jak panel sterowania w Windows albo System Preferences w Mac OS X. Jest to centrum konfiguracyjne, które wpływa na każdą funkcję iPhone’a — ekran, dzwonki, pocztę WWW, połączenie internetowe itd. (Rysunek 17-1).

Program Ustawienia
Rysunek 17-1. Program Ustawienia

Listę ustawień przewija się tak jak każdą inną listę iPhone’a — przeciągając palcem w górę lub w dół ekranu.

Większość pozycji na stronie Ustawienia prowadzi do innych ekranów, na których ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required