O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Typy proste

Typy proste obejmują typy podstawowe (ang. primitive types) i odpowiadające im klasy opakowujące oraz typy odnośnikowe (ang. reference types). Java 5.0 i nowsze zapewniają automatyczną konwersję między typami podstawowymi i odnośnikowymi za pomocą automatycznego pakowania i rozpakowywania. Promocja liczbowa jest stosowana względem typów podstawowych, gdy tylko takie rozwiązanie jest odpowiednie.

Typy podstawowe

W Javie istnieje osiem typów podstawowych, każdy z nich jest słowem zarezerwowanym. Opisują zmienne zawierające pojedyncze wartości o odpowiednim formacie i wielkości (patrz Tabela 3-1). Typy podstawowe zawsze charakteryzują się podaną precyzją, niezależnie od precyzji używanego sprzętu (na przykład 32- lub 64-bitowy). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required