O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Obsługa wyjątków

Wyjątek to anomalia zmieniająca lub zakłócająca przebieg działania programu. Java oferuje wbudowaną obsługę wyjątków, aby pozwolić programiście na rozwiązanie tego rodzaju problemów. Obsługa wyjątków nie powinna być częścią normalnego działania programu.

Hierarchia wyjątku

Jak pokazano na Rysunek 7-1, wszystkie wyjątki i błędy są dziedziczone po klasie Throwable, która z kolei dziedziczy po klasie Object.

Hierarchia wyjątku

Rysunek 7-1. Hierarchia wyjątku

Sprawdzane i niesprawdzane wyjątki oraz błędy

Wyjątki i błędy zaliczają się do trzech kategorii: sprawdzane wyjątki, niesprawdzane wyjątki i błędy.

Sprawdzane wyjątki

Oto kilka ważnych faktów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required