O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. API skryptowe Javy

Wprowadzone w Javie SE 6 API skryptowe umożliwia aplikacjom Javy i językom skryptowym współpracę za pomocą interfejsu standardowego. Wspomniane API zostało dokładnie przedstawione w specyfikacji JSR 223 „Scripting for the Java Platform” i znajduje się w pakiecie javax.script.

Języki skryptowe

Kilka języków skryptowych posiada implementacje silnika skryptów zgodne ze wspomnianą wcześniej specyfikacją JSR 223. Listę wybranych obsługiwanych języków przedstawiono w Dodatek B.

Implementacje silnika skryptów

Interfejs ScriptEngine dostarcza podstawowe metody API skryptowego. Klasa ScriptEngineManager działa w połączeniu z wymienionym interfejsem i pozwala na wykorzystanie w programie wybranych silników skryptowych.

Osadzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required