25.4. Korzystanie z repozytoriów zadań

Narzędzie Mylyn oferuje rozbudowane mechanizmy integrujące jego funkcje z takimi systemami śledzenia problemów jak Bugzilla (patrz Rozdział 27.), Trac (patrz Rozdział 28.) czy JIRA. Aby zintegrować to narzędzie z systemem JIRA, należy skonfigurować w tym systemie akceptację zdalnych wywołań API (powinniśmy aktywować opcję Accept remote API calls w oknie General Configuration).

Aby zintegrować narzędzie Mylyn z systemem śledzenia problemów, powinniśmy skonfigurować repozytorium zadań. W tym celu należy otworzyć widok repozytoriów zadań Mylyna i kliknąć dostępny na pasku narzędzi przycisk tworzenia nowego połączenia z repozytorium (patrz Rysunek 25-7). W wyświetlonym oknie powinniśmy wybrać typ repozytorium, ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.