27.11. Cykl życia błędu reprezentowanego w systemie Bugzilla

System Bugzilla stosuje dość kompletny, choć mało elastyczny model przepływu pracy (patrz Rysunek 27-14).

Cykl życia błędu w systemie Bugzilla

Rysunek 27-14. Cykl życia błędu w systemie Bugzilla

Cykl życia błędu (w systemie Bugzilla) rozpoczyna się w chwili jego zdefiniowania przez testera lub użytkownika. Nowo tworzone błędy mogą się znajdować w stanie NEW, ASSIGNED lub UNCONFIRMED.

W największym skrócie — błąd w stanie UNCONFIRMED wymaga potwierdzenia przez pracownika działu zapewniania jakości, zanim będzie mógł przejść w stan NEW i zostać przypisany programiście odpowiedzialnemu za jego usunięcie. Początkowy stan UNCONFIRMED ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.