O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Przetwarzanie danych w formacie JSON

19.0. Wprowadzenie

JSON, czyli JavaScript Object Notation, jest:

  • Prostym i „lekkim” formatem wymiany danych.

  • Prostszą i bardziej zwięzłą alternatywą dla języka XML (patrz Rozdział 20.).

  • Formatem zapisu danych, które można w prosty sposób generować, używając wywołań metody println() lub jednego z kilku dostępnych interfejsów programistycznych.

  • Formatem rozpoznawanym przez interpretery JavaScript zaimplementowane we wszystkich przeglądarkach WWW.

  • Obsługiwany przez wiele pakietów narzędziowych dla wielu różnych języków programowania (Java, C/C++, Perl, Ruby, Python, Lua, Erlang, Haskell i wiele innych); kuriozalnie długą listę języków, w których można korzystać z tego formatu, oraz służących do tego narzędzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required