O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Wykorzystywanie Javy wraz z innymi językami programowania

24.0. Wprowadzenie

Java udostępnia kilka sposobów wykonywania programów napisanych w innych językach programowania. Można wywołać skompilowany program lub wykonywalny skrypt za pomocą metody Runtime.exec(), jak to pokazałem w „24.1. Uruchamianie zewnętrznego programu”. Niemniej jednak takie rozwiązanie wprowadza zależność od używanej platformy systemowej, gdyż zewnętrze aplikacje mogą być wykonywane wyłącznie w tym systemie operacyjnym, w którym zostały skompilowane. Alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie jednego z wielu istniejących języków skryptowych (nazywanych także „językami dynamicznymi”), takich jak: awk, bsh, Clojure, Ruby, Perl, Python, Scala; napisany w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required