Rozdział 15. Pakiety i ich tworzenie

15.0. Wprowadzenie

Jedną z dużych zalet języka Java jest fakt, że został w nim zdefiniowany bardzo przejrzysty mechanizm klasyfikacji zewnętrznych interfejsów programistycznych i zarządzania nimi. Porównajmy te rozwiązania z większością innych języków, w których symbole można znajdować w samej bibliotece języka lub wielu innych bibliotekach, przy czym nie obowiązują tu żadne reguły nazewnictwa[1]. Interfejs programistyczny składa się z jednego lub większej liczby pakietów, pakiety z kolei składają się z klas, a klasy z metod i pól. Pakiety może tworzyć każdy, przy czym obowiązuje tu jedno ograniczenie — nikt nie jest w stanie tworzyć pakietów, których nazwy rozpoczynają się od czterech liter „java”. Pakiety ...

Get Java now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.