Rozdział 1. Pierwszy program w języku JavaScript

Sam język HTML nie ma dużych możliwości. Nie obsługuje operacji matematycznych, nie wykrywa, czy użytkownik prawidłowo wypełnił formularz, i nie potrafi podejmować decyzji na podstawie działań internautów. HTML umożliwia czytanie artykułów, oglądanie obrazków i klikanie odnośników do innych stron WWW z tekstem i grafiką. Aby wzbogacić możliwości stron WWW o uwzględnianie zachowań użytkowników, należy użyć języka JavaScript.

JavaScript umożliwia reagowanie stron WWW na działania internautów. Przy jego użyciu można budować „inteligentne” formularze, które informują użytkowników o braku wymaganych informacji. Można też sprawić, że elementy będą się pojawiać, znikać i poruszać na stronie (patrz Rysunek 1-1 ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.