Rozdział 4. Wprowadzenie do jQuery

Wtrzech początkowych rozdziałach tej książki przedstawionych zostało wiele podstawowych informacji dotyczących języka programowania JavaScript; były to stosowane w nim słowa kluczowe, pojęcia oraz jego składnia. Wiele tych pojęć jest bardzo prostych („zmienna to takie pudełko, w którym można umieścić jakąś wartość”), jednak niektóre z nich mogły sprawić, że drapałeś się w zadumie po głowie lub sięgałeś po pastylkę aspiryny (na przykład pętle for opisane w „Pętle for”). Prawda jest taka, że dla większości osób pisanie kodu w języku JavaScript jest trudne. Rzeczywiście nawet w książce liczącej tysiąc stron nie udałoby się opisać wszystkich możliwych informacji dotyczących tego języka oraz sposobów jego działania ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.