Rozdział 10. Najpiękniejsze cechy języka

W zeszłym roku zostałem poproszony o napisanie rozdziału do książki Piękny kod[4], antologii opisującej piękno wyrażane przez programy komputerowe. Chciałem napisać swój rozdział używając JavaScriptu. Chciałem użyć go do przedstawienia czegoś ogólnego, wydajnego i pożytecznego, aby pokazać, że jest to możliwe do zrobienia w tym języku. Chciałem przy tym uniknąć typowego szufladkowania JavaScriptu jako języka tylko dla przeglądarek. Chciałem pokazać coś wymagającego i inspirującego.

Natychmiast pomyślałem o parserze Vaughana Pratta opisanym w artykule Top down operator precedence[5]. Takiego parsera użyłem już wcześniej w narzędziu JSLint (patrz Dodatek C). Teoria parserów jest ważnym zagadnieniem w naukach ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.