Rozdział 12. Algorytm faktoryzacji Shora

Jeśli słyszałeś o choćby jednej kwantowej aplikacji, zanim sięgnąłeś po tę książkę, to możliwe, że był to algorytm faktoryzacji[1] Shora.

Informatyka kwantowa bardziej postrzegana była jako dziedzina akademicka niż praktyczna — zanim Peter Shor nie odkrył w 1994 r., że komputer kwantowy o wystarczającej mocy potrafi odnaleźć czynniki pierwsze danej liczby dużo szybciej niż jakakolwiek normalna maszyna. W tym rozdziale przyjrzymy się w praktyce jednej konkretnej implementacji algorytmu faktoryzacji Shora.

Możliwość szybkiego znajdowania sposobu rozkładania na czynniki pierwsze (czyli właśnie faktoryzacji) dużych liczb to dużo więcej niż zwykła matematyczna ciekawostka. Może pomóc złamać system szyfrowania ...

Get Komputer kwantowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.