O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Zatwierdzenia

Zatwierdzenie (ang. commit) służy w Gicie do utrwalenia zmian w archiwum.

Na pierwszy rzut oka nie widać różnic między zatwierdzeniem w Gicie a zatwierdzeniem lub zapisem kontrolnym w innych VCS-ach. Git skrywa jednak zupełnie niespotykany sposób wykonywania zatwierdzeń.

Kiedy dochodzi do zatwierdzenia, Git rejestruje migawkowe ujęcie (migawkę, ang. snapshot) indeksu i umieszcza je w magazynie obiektów. (Przygotowanie indeksu do zatwierdzenia jest omówione w Rozdział 5). Migawka ta nie zawiera kopii każdego pliku ani katalogu wykazanego w indeksie, ponieważ takie postępowanie wymagałoby olbrzymich i zaporowych ilości pamięci. Zamiast tego Git porównuje bieżący stan indeksu z poprzednią migawką i w ten sposób wydobywa listę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required