O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Łaty[114]

Git, zaprojektowany jako partnerski system kontroli wersji, umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe przekazywanie prowadzonych prac z jednego archiwum do drugiego — zarówno z użyciem modelu pchania, jak i ciągnięcia.

Do wymiany danych między archiwami Git realizuje własny protokół przesyłania. Ze względu na wydajność (oszczędność czasu i miejsca) protokół przesyłania w Gicie wykonuje zwięzłą wymianę potwierdzeń, określa, których zatwierdzeń ze źródłowego archiwum brakuje w archiwum docelowym, po czym przesyła zatwierdzenia w skompresowanej postaci binarnej. Archiwum odbiorcze wciela nowe zatwierdzenia do swojej lokalnej historii, rozszerza graf zatwierdzeń i stosownie uaktualnia swoje odgałęzienia i metki.

W Rozdział 12 wspomniano, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required