O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Plikowe operacje wejścia i wyjścia

W tym i następnych trzech rozdziałach zostaną omówione pliki. Ponieważ tak wiele elementów systemu Unix jest reprezentowanych w postaci plików, w tych rozdziałach przeanalizujemy w rzeczywistości jego istotę. W obecnym rozdziale zajmiemy się podstawami plikowych operacji wejścia i wyjścia, szczegółowo prezentując funkcje systemowe, które umożliwiają wykonywanie działań na plikach z wykorzystaniem najprostszych i najbardziej popularnych metod. W następnym rozdziale analizie poddane zostaną typowe operacje wejścia i wyjścia, obsługiwane przez standardową bibliotekę języka C, a w Rozdział 4. przedstawione zostaną bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane interfejsy wejścia i wyjścia dla plików. Ostatecznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required