O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Zaawansowane zarządzanie procesami

W Rozdział 5. wyjaśniono, czym jest proces i jakich elementów systemu dotyczy. Omówiono także interfejsy jądra użyte w celu jego tworzenia, kontroli i usuwania. W niniejszym rozdziale informacje te są wykorzystane podczas rozważań na temat zarządcy procesów (ang. scheduler) i jego algorytmu szeregowania, by zaprezentować zaawansowane interfejsy dla potrzeb zarządzania procesami. Te funkcje systemowe ustalają zachowanie szeregowania oraz semantykę procesu, wpływając na sposób działania zarządcy procesów w dążeniu do celu określonego przez aplikację lub użytkownika.

Szeregowanie procesów

Zarządca procesów jest składnikiem jądra, który dzieli ograniczony zasób czasu procesora pomiędzy procesy systemowe. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required