O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Zarządzanie plikami i katalogami

W rozdziałach od drugiego do czwartego przedstawiono wiele metod obsługi operacji wejścia i wyjścia. W tym rozdziale ponownie omówione zostaną pliki, tym razem jednak analizie nie będą poddane operacje czytania i zapisywania w nich, lecz raczej ich modyfikowanie oraz zarządzanie nimi i ich metadanymi.

Pliki i ich metadane

Jak napisano w Rozdział 1., każdy plik związany jest z i-węzłem, który oznaczany jest unikalną dla danego systemu plików wartością liczbową, zwaną numerem i-węzła. I-węzeł jest obiektem fizycznym, umieszczonym na dysku w uniksopodobnym systemie plików, a zarazem jednostką pojęciową, reprezentowaną przez strukturę danych jądra Linuksa. I-węzeł przechowuje metadane związane z plikiem, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required