Rozdział 10. Model biznesowy nr 3 — bezpłatna aplikacja mobilna

Trzeci coraz częściej spotykany model biznesowy opiera się na aplikacji mobilnej. Jeżeli prowadzisz odpłatną sprzedaż takiej aplikacji, Twój lejek marketingowy kształtuje się dość prosto — promujesz swój produkt, a ludzie Ci za niego płacą. Kiedy jednak osiągasz przychody z innych źródeł, takich jak choćby treści oferowane w trakcie gry, dodatkowo odpłatne funkcje czy reklama, model biznesowy znacznie się komplikuje. Jeżeli po lekturze Rozdział 7. doszedłeś do wniosku, że prowadzisz firmę stosującą model biznesowy oparty na aplikacji mobilnej, w tym rozdziale znajdziesz wskazówki dotyczące działań analitycznych odpowiadających specyfice Twojej działalności.

Aplikacja mobilna stała ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.