Rozdział 24. Definiowanie własnych pól i formularzy

W poprzednim rozdziale przedstawiono wszystkie techniki wyświetlania żądanych informacji w programie MS Project 2007. W tym rozdziale tematyka ta zostanie rozwinięta. Można skonfigurować pola, aby śledzić informacje nieobsługiwane przez wbudowane pola programu MS Project 2007 i dodawać je do tabeli (Klejnot Wśród Kamieni: Gdzie jest ta kolumna?). Na przykład można utworzyć pole przechowujące liczbę linijek kodu napisanych dla każdego zadania związanego z rozwojem oprogramowania. Dysponując liczbą przepracowanych godzin oraz miarą ilości kodu, można obliczyć produktywność programistów.

Wbudowane formularze programu MS Project 2007, takie jak Formularz zadania (zwykle znajdujący się w dolnym panelu ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.