Dodatek B. SPL: Standard PHP Library

SPL, czyli Standard PHP Library — mająca premierę wraz z PHP 5.0 — to biblioteka zawierająca wiele przydatnych funkcji. Pamiętasz opis interfejsów iteratorów z Rozdział 4.? Iteratory są tylko jednym z jej wielu elementów.

Standardowa biblioteka PHP ma z założenia udostępniać najlepsze interfejsy, a także abstrakcyjne i konkretne implementacje wzorców projektowych i rozwiązań często spotykanych problemów — korzystając z technik obiektowych wprowadzonych w PHP 5.

Interfejsy ArrayAccess i ArrayObject

Jeśli chcesz utworzyć obiekt, do którego dostęp będzie można uzyskiwać przy użyciu tej samej składni, co w przypadku tablic (i który przez wszystkie funkcje operujące na tablicach będzie rozpoznawany właśnie jako tablica), ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.