Rozdział 10. Mechanizmy składowania

W tym rozdziale omówimy nieco bardziej szczegółowo najważniejsze mechanizmy składowania dostępne w MySQL. Niestety, ze względu na dużą liczbę różnych mechanizmów składowania oraz ich złożoność nie będziemy mogli zbadać każdego z nich na poziomie kodu. Mechanizmy takie jak MyISAM i InnoDB zasługiwałyby na osobne 1000-stronicowe książki. Mimo to wskażę miejsca w kodzie źródłowym, w których zainteresowani czytelnicy znajdą więcej informacji.

Poszczególne mechanizmy składowania mają różne możliwości. W Tabela 10-1 znajduje się porównanie różnych mechanizmów.

Tabela 10-1. Porównanie mechanizmów składowania MySQL

 

MyISAM

InnoDB

Memory

Merge

NDB

Archive

Federated

Transakcje

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Indeksowanie

B-drzewo, R-drzewo, ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.