O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Znajdowanie niezależnych właściwości

W większości dotychczasowych rozdziałów skupiono się przede wszystkim na klasyfikatorach nadzorowanych, z wyjątkiem Rozdział 3., w którym była mowa o technikach nienadzorowanych określanych mianem grupowania. W tym rozdziale przyjrzymy się sposobom wyodrębniania ważnych właściwości podstawowych ze zbiorów danych, które nie są opatrzone konkretnymi wynikami. Podobnie jak w przypadku grupowania, metody te nie dążą do tworzenia przewidywań w takim stopniu, w jakim próbują scharakteryzować dane i przekazać interesujące informacje o nich.

W Rozdział 3. wspomniano, że grupowanie przypisuje każdy wiersz w zbiorze danych do grupy lub punktu w hierarchii. Każdy element pasuje dokładnie do jednej grupy, która ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required