Rozdział 1. Internet, World Wide Web i HTTP

Aby okiełznać sieć, musisz poznać jej podstawy i projekt.

Naszą podróż w kierunku Web API zaczynamy od samego początku. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku agencja DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) opracowała ARPANET[1] (Advanced Research Projects Agency Network), czyli zestaw systemów sieciowych połączonych za pomocą protokołu TCP/IP. Początkowo rozwiązanie było przeznaczone dla amerykańskich uniwersytetów i laboratoriów badawczych, aby umożliwić im współdzielenie danych. Rysunek 1.1 przedstawia historyczny dokument w postaci mapy początkowej wersji sieci ARPANET.

Rysunek ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.