Rozdział 11. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza

Tworzenie prostych arkuszy jest dobrym sposobem na to, aby poznać działanie Excela. Jednak w prawdziwym życiu często zachodzi potrzeba budowania bardziej skomplikowanych arkuszy — takich, które rosną i zmieniają się wraz z wpisywaniem kolejnych informacji. Weźmy na przykład arkusz wydatków, który utworzyłeś w Rozdział 9. — możesz do niego dodać kolejne informacje (powiedzmy, na temat sklepów, w których zostały kupione poszczególne produkty) albo zmienić kolejność wybranych kolumn. Dokonanie tych zmian wymaga umiejętności, które zostały opisane w tym rozdziale.

Rozdział ten omawia podstawy modyfikowania arkuszy, czyli zaznaczanie komórek, przemieszczanie danych z jednego miejsca w drugie oraz ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.