Rozdział 28. Opanowywanie arkusza danych

WRozdział 26. poznałeś arkusz danych — wygodny i łatwy sposób przeglądania i edycji zawartości tabeli. Dowiedziałeś się, że arkusz danych nie jest najlepszym miejscem na tworzenie tabeli (Widok projektu jest lepszym wyborem dla osób chcących mieć pełną kontrolę nad bazą danych). Jednak arkusz danych jest świetnym narzędziem do przeglądania rekordów w tabeli, edytowania ich i wstawiania nowych danych.

Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas tworzenia tabeli Lalki (Aby Zyskać Na Czasie: Planowanie bazy danych dla początkujących) prawdopodobnie praca z arkuszem danych nie jest już dla Ciebie kłopotliwa. Jednak większość tabel jest znacznie większa od poprzednich przykładów. Mimo wszystko, jeżeli chcesz śledzić ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.