Rozdział 32. Tworzenie raportów

Istnieje wiele powodów, dla których może być potrzebna papierowa kopia danych z dbałością przechowywanych w Accessie. Mając dobry wydruk, możesz:

  • Przenosić informacje, nie zabierając ze sobą komputera. Na przykład możesz zabrać ze sobą listę zakupów.

  • Udostępniać informacje osobom nieużywającym Accessa. Na przykład możesz wręczać innym osobom katalogi produktów, formularze zamówień czy rozkłady zajęć.

  • Przeglądać szczegóły poza biurem. Na przykład możesz wyszukiwać błędy, wracając autobusem do domu.

  • Zadziwić szefa. Mimo wszystko trudno dyskutować z 286 stronami surowych danych.

W Rozdział 28. dowiedziałeś się, jak można bezpośrednio z arkusza danych wydrukować surowe dane przechowywane w tabeli. Ta technika jest wygodna, ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.