Dodatek A Sposób mierzenia pielęgnowalności wykorzystywany przez SIG

SIG mierzy pielęgnowalność systemu na podstawie ośmiu metryk. Metryki te zostały szczegółowo opisane w rozdziałach od 2. do 9., w których znalazły się też ramki wyjaśniające, jak SIG ocenia właściwości kodu źródłowego mające związek z poszczególnymi wytycznymi. Stosowany tu sposób oceny wywiedziony został z kryteriów oceny SIG/TÜViT[1] dla pielęgnowalności zaufanego produktu (ang. SIG/TÜViT Evaluation Criteria for Trusted Product Maintainability). W niniejszym dodatku przedstawiliśmy bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Firma SIG wraz z organizacją TÜViT zdefiniowała osiem właściwości kodu źródłowego, które można mierzyć automatycznie. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki ...

Get Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.