Nie wyłączać myślenia

Mierzenie wydajności bywa zwodnicze, kiedy pozwalamy, żeby komputer myślał za nas. Moduł Benchmark może wypluwać liczby przez cały dzień, ale jeśli nie wiemy, co robimy albo co te liczby właściwie znaczą, testy są bezużyteczne. Mogą nawet wprowadzić nas w błąd. Mam zresztą wzięty z życia przykład, który pokazuje, dlaczego nie należy ufać testom wydajności.

Część kursu Intermediate Perl w Stonehenge dotyczy transformacji Schwartza, która wykorzystuje buforowanie kluczy, aby uniknąć powielania pracy podczas sortowania. Transformacja Schwartza powinna być szybsza, zwłaszcza w przypadku wielu elementów i bardziej skomplikowanych obliczeń na kluczu sortowania. Omówiliśmy to w Rozdział 9. książki Perl dla średnio zaawansowanych ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.