Referencje do wyrażeń regularnych

Kiedy piszę jakiś program, nie muszę zawczasu znać wszystkich wzorców. Perl pozwala mi interpolować wyrażenia regularne w zmiennych. Mogę zakodować te wartości „na sztywno”, pobrać je z danych dostarczonych przez użytkownika albo uzyskać w dowolny inny sposób. Oto króciutki program Perla, który działa podobnie jak grep. Pobiera pierwszy argument wiersza polecenia i używa go jako wyrażenia regularnego w instrukcji while. Nie ma w tym nic szczególnego (na razie); pokazaliśmy, jak to robić, w książce Perl. Wprowadzenie. Mogę użyć łańcucha w zmiennej $regex jako wyrażenia regularnego, a Perl skompiluje je, kiedy zinterpoluje łańcuch w operatorze dopasowania[1]:

#!/usr/bin/perl # perl-grep.pl my $regex = shift @ARGV; ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.