O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zastępowanie części modułu

Musiałem kiedyś rozwiązać problem z programem, który używał modułu Email::Stuff do wysyłania poczty przez GMail. Jak w przypadku każdego innego serwera poczty, program miał łączyć się z serwerem i wysyłać wiadomość, ale zawieszał się po stronie lokalnej. Program inicjował długi łańcuch wywołań, który zaczynał się od modułu Email::Stuff, a następnie przechodził przez Email::Simple, Email::Send::SMTP, Net::SMTP::SSL, Net::SMTP, a kończył się w IO::Socket::INET. Gdzieś po drodze coś działo się nie tak. Na marginesie, właśnie ten problem skłonił mnie do modyfikacji modułu Carp (opisanego w Rozdział 4.), który umożliwił mi oglądanie pełnego zbioru argumentów na poszczególnych poziomach.

Odkryłem wreszcie, że problem krył ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required