O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowania do lekcji

Warstwy nawet w swej najprostszej postaci oferują użytkownikom Photoshopa dużą elastyczność w zakresie tworzenia i modyfikowania obrazów. Ich bardziej zaawansowane funkcje oferują jeszcze więcej opcji, z którymi możemy eksperymentować na rozmaite sposoby bez obawy o zniszczenie oryginalnego obrazu.

Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić ustawienia domyślne programu — odpowiednia procedura została opisana w punkcie „Przywracanie ustawień Photoshopa”.

Podczas tej lekcji będziemy korzystać z plików zamieszczonych w folderze pslekcja10, a zatem należy sprawdzić, czy folder ten został skopiowany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required