Przygotowania do lekcji

Warstwy nawet w swej najprostszej postaci oferują użytkownikom Photoshopa dużą elastyczność w zakresie tworzenia i modyfikowania obrazów. Ich bardziej zaawansowane funkcje oferują jeszcze więcej opcji, z którymi możemy eksperymentować na rozmaite sposoby bez obawy o zniszczenie oryginalnego obrazu.

Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić ustawienia domyślne programu — odpowiednia procedura została opisana w punkcie „Przywracanie ustawień Photoshopa”.

Podczas tej lekcji będziemy korzystać z plików zamieszczonych w folderze pslekcja10, a zatem należy sprawdzić, czy folder ten został skopiowany ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.