Przygotowania do lekcji

Podczas tej lekcji zrealizujemy kilka projektów przeznaczonych dla internetu i wideo. Będą to obrazy stałe i animacje przystosowane do wykorzystania w obu tych mediach.

Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić ustawienia domyślne programu — odpowiednia procedura została opisana w punkcie „Przywracanie ustawień Photoshopa”.

W trakcie tej lekcji będziemy korzystać z plików zamieszczonych w folderze pslekcja13, a zatem należy sprawdzić, czy folder ten został skopiowany z płyty dołączonej do książki na dysk twardy komputera. Jeśli nie, należy to teraz zrobić zgodnie ze wskazówkami podanymi w ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.